Историјски архив Сомбор чува архивску грађу насталу у раду државних органа, установа, привредних организација, друштава као и појединаца, регистовану у оквиру 565 фондова и збирки. Од тог броја, укупно 333 фонда су регистратурски сређени (у укупној количини од 1815,00 метра), за које су сачињена научно-информативна средства у виду сумарног инвентара. Такође, архивистички је обрађено 38 фондова, за које су сачињена научно-информативна средства: сумарни и аналитички инвентари (у виду картица којих је укупно 45002 и у виду свезака), као и три врсте регистара уз аналитички инвентар: предметно-тематски, географски и регистар личних имена.

Право на коришћење архивске грађе имају сви грађани Србије, као и страни држављани.

Услови и начин коришћења архивске грађе утврђени су Законом о културним добрима и Одлуком о коришћењу архивске грађе.

Детаљне информације о поступку за подношењу захтева за остваривање личних, правних и других интереса грађана и правних лица, можете добити у писарници Архива (канцеларија бр. 2.) или на телефон: 025 22 287, од запослених: Александре Комненов, Драгана Тодорића и Мирка Љубоје.

Преузмите обрасце захтева

Процедура за остваривање личних, правних и других интереса грађана и правних лица

Извод из Одлуке о коришћењу архивске грађе (бр. 630-98/2009. од 02.04.2009.)

Члан 8.

Приступ јавној архивској грађи је право.

Приступ архивској грађи и регистратурском материјалу припада свим корисницима под једнаким условима, без обзира на држављанство, пребивалиште, боравиште, односно седиште, или лично својство као што је раса, вероисповест, национална и етничка припадност, пол и слично.

Члан 27.

По правилу, несређена архивска грађа не издаје се на коришћење.

На коришћење се издаје:

  • регистратурски сређена и архивистички обрађена архивска грађа фондова и збирки за које су израђени Сумарни инвентар или Аналитички инвентар и регистри,
  • архивска грађа фондова и збирки која је пописана, где попис одговара стању и садржају грађе фонда или збирке,
  • архивска грађа фондова: рег. бр. 5. – Магистрат слободног и краљевског града Сомбора и рег. бр. 72. – Градско поглаварство Сомбор, али само они предмети за које су урађена регеста.

Архивска грађа и регистратурски материјал неће се издавати на коришћење, уколико је грађа оштећена, ако се налази на сређивању и обради, ако је у поступку дигитализације, ако се налази на изложби, ако је у току припрема за њено објављивање или ако је већ користи други корисник.

Члан 28.

Не даје се на коришћење архивска грађа личних фондова, ако је творац фонда приликом примопредаје грађе фонда Архиву, писменом изјавом ограничио коришћење грађе на одређени временски период, што је био и услов за предају грађе Архиву.

По истеку временског периода из става 1. овог члана, архивска грађа постаје доступна за коришћење.

Члан 38.

На коришћење се у начелу дају копије архивских докумената или фототипије.

Оригинална архивска грађа може се изузетно дати на коришћење уколико не постоје копије те грађе и ако то захтевају научни методи истраживачког рада.

Члан 39.

Изузетно вредна архивска грађа, као и архивска грађа која се без претходног лечења не може користити, даје се на коришћење истраживачима само у дигитализованом облику, или у облику фотокопије или фототипије.

Члан 40.

Документи потребни у службене сврхе дају се на коришћење у облику овереног преписа, оверене фотокопије или уверења.

Процедура за остваривање личних, правних и других интереса грађана и правних лица

Члан 56.

Архив издаје оверене преписе, уверења или копије архивске грађе за потребе државних органа и за потребе остваривања права грађана и правних лица.

Архив издаје уверења и друге исправе у складу са Законом о општем управном поступку.

Архив издаје оверене преписе, уверења или копије само из оне архивске грађе чије оригинале чува.

Овером преписа, уверења или копије потврђује се њихова истоветност са оригиналом, али не и истинитост података у документу.

Члан 57.

Захтев за издавање овереног преписа, уверења или копије, подноси се писарници Архива на прописаним обрасцима који су саставни део ове Одлуке (прилози бр. 12. – 17.), уз навођење сврхе за коју је потребна тражена исправа, као и података потребних за проналажење оригинала.
Захтев треба да буде читко попуњен. Уколико је неопходно, треба навести што је више могуће познатих података, како би се документација лакше пронашла.

Примљени захтев евидентира се у попис аката Архива.

Члан 58.

Архив наплаћује издавање оверених преписа и копија на основу важећег Ценовника, који је видно истакнут у Писарници Архива.

Члан 59.

Архив је у обавези да подносиоцу захтева изда тражено уверење или другу исправу, или одговор у случају непроналажења исправе, у року до 30 дана од дана подношења захтева.

6. 1. Коришћење техничке/пројектне документације у писарници Архива

Члан 60.

Захтев за увид у техничку документацију корисник подноси на прописаном обрасцу, који чини саставни део ове Одлуке (прилог бр. 18. из члана 57. ове Одлуке), и предаје га Писарници Архива.

Члан 61.

Увид у техничку документацију врши се искључиво у писарници Архива, уз присуство задуженог радника Архива, као и уз присуство стручног лица у пратњи подносиоца захтева, уколико подносилац захтева није у стању да сам пронађе тражени део техничке документације.

Члан 62.

Подносилац захтева дужан је да обележи део техничке документације који жели да му се фотокопира, према инструкцијама радника Писарнице.

Надлежна служба ће поступити по захтеву и копирати техничку докуметацију у року од 1-3 дана.

Члан 63.

Подносилац захтева преузима фотокопије након плаћања трошкова фотокопирања, утврђених Правилником о услугама које обавља Историјски архив Сомбор са Ценовником услуга.