Park - detalj između Županije i katoličke crkve, 1865. [IAS F 43 inv. 717].jpg Park ispred Županije, pogled na glavnu ulicu, 1872. [IAS F 43 inv. 751].jpg Park kod Županije, 1870. [IAS F 43 inv. 715].jpg Park kod Županije, razglednica iz 1915. Zbirka Nandora Majera.jpg Park kod Županije, sađen 1891-1898 [IAS F 43 inv. 712].jpg