Овом уредбом се прописује поступање у вези примене рокова у управним поступцима у условима проглашеног ванредног стања.