Аутор: НИКИТА АНДРЕЈЕВ, дипл.инж.грађ. 

Ова монографија може се сматрати наставком до сада објављених публикација од стране Никите Андрејева:

- Изградња и екслоатација старих пловних канала у Бачкој (2002.г)

- Воде Дунава и развој водопривреде у апатинском и сомборском Подунављу (2004.г)

- Педесет година након ледене поплаве северозападног подунавског дела Бачке (2006.г.).

Монографија се разликује од до сада објављених публикација јер обухвата уређење вода на читавој територији ВП  „Западна Бачка“ и то за период од оснивања прве водне задруге (1883.године) до данашњег уређења. Територија ВП  „Западна Бачка“ обухвата Општину Сомбор, Општину Апатин и делимично Општине Оџаци и Кула. Монографија приказује: формирање режима вода Дунава од нестанка Панонског мора до данашњег дана, геолошки састав терена, настанак и кретање подземних вода, висинску представу ширег и ужег подручја око Сомбора и осам околних места, описује све значајније објекте на  Основној каналској мрежи хидросистема Дунав Тиса Дунав, обрађује сва сливна подручја на територији ВП „Западна Бачка“. Монографија је илустрована са око 167 оригиналних и компонованих цртежа, планова и фотографија. Укупан број страна је 176.

С А Д Р Ж А Ј

1.ОРГАНИЗАЦИОНО УСТРОЈСТВО И ФИНАНСИРАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНЕ               ДЕЛАТНОСТИ - број страна 16

2.ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА - број страна 71

3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПЛОВНИХ КАНАЛА И СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ - број страна 55

4.  РЕГУЛАЦИОНИ РАДОВИ НА ДУНАВУ У XIX И XX ВЕКУ ОД БАЈЕ ДО УШЋА ДРАВЕ У ДУНАВ - број страна 10

5.   ПРОДОРИ НАСИПА И КАТАСТРОФАЛНЕ ПОПЛАВЕ НА ПОДРУЧЈУ ВП ’’ЗАПАДНА БАЧКА’’ - број страна 4

6.   Предговор, рецензија, резиме и остало - број страна 20

Промоција књиге ће бити дана 13.11.2015. у 12,00 часова у Свечаној сали Градске куће    ( Трг Светог Тројства) у Сомбору у организацији Историјског архива Сомбор. 

Улаз слободан.

Информације о набавци књиге ће се моћи добити преко телефона 063/1016031.