Речник мање познатих речи

Аналитички инвентар - Научно-информативно средство које садржи кратак опис појединачних предмета или докумената унутар фондаа или мањих и значајнијих архивских целина (може бити у облику картица, књиге или у електронском облику).

Архив - Јавна или приватна установа заштите која евидентира, преузима, чува, штити, сређује, обрађује, објављује и даје на коришћење архивску грађу.

Архивска грађа - Изворни, а у недостатку изворног, и сваки репродуковани облик докумената или записа који су настали деловањем правних или физичких лица у обављању њихове делатности, а од трајног су значаја за културу, науку и друге друштвене потребе, без обзира на време и место њиховог настанка и да ли се налазе у установама заштите културног наслеђа или ван њих, и без обзира на облик и носач записа на коме су сачувани.

Архивска делатност - Правна, стручна и техничка заштита архивске грађе; обухвата: израду стручне регулативе, истраживање, проналажење и евидентирање архивске грађе; прикупљање, преузимање, чување и одржавање архивске грађе; проучавање, сређивање и обраду архивске грађе и систематизовање архивског фонда; израду информативних средстава; валоризацију и категоризацију архивске грађе; коришћење, излагање и објављивање архивске грађе; бригу о чувању и одржавању архивске грађе која се налази изван архива, а на подручју на коме архив обавља своју делатност; бригу о чувању и одржавању архивске грађе значајне за историју Србије и српског народа која се налази у иностранству.

Архивски фонд - Чини целину архивске грађе, без обзира на њен облик или носач записа, коју је створило и/или примило и користило правно или физичко лице у обављању своје делатности. Ствараоци и имаоци јавне архивске грађе и документарног материјала дужни су да архивску грађу чувају као целину, архивски фонд. Изузетно, у случају статусних промена ствараоца или имаоца, јавна архивска грађа и документарни материјал се може делити или спајати, уз претходно прибављену сагласност надлежног архива. Архивски фонд се чува као целина и, у начелу, не може се делити.

Архивски фонд Републике Србије - Свеукупност архивске грађе Републике Србије, саставни је део националног и светског културног наслеђа и извора информација о друштву, под заштитом је Републике Србије, и служи за задовољавање потреба друштва и државе за информацијама, заштиту права, као и остваривање права правних и физичких лица.

Архивско веће Републике Србије - Стручно-саветодавно тело Архива Србије, образовано ради обезбеђивања сталне стручне подршке у развоју архивске делатности.

Аутентичност - Аутентичан је онај документ за кога се може доказати да јесте оно што се у њему тврди да јесте, да га је створило или послало физичко или правно лице за које се тврди да га је створило или послало, и да је створен или послат у оно време у које се тврди да је то учињено.

Веродостојност - Веродостојан је онај документ чијем се садржају може веровати да потпуно и тачно представља пословне активности или чињенице које потврђују и на које се може ослонити током наредних пословних активности.

Декласификација - Скидање степена поверљивости и интерних ограничења са докумената, у циљу јавног коришћења.

Дигитализација - Преношење архивске грађе из других облика у електронски облик у циљу лакшег претраживања, коришћења и објављивања. Дигитализација не може да замени микрофилмовање.

Документ - Представља сваки запис, односно сведочанство, било које врсте, облика и технике израде (рукопис, штампани документ, цртеж, електронски документ и др.) који садржајем, контекстом и структуром пружа доказ о активности коју правно или физичко лице предузима, обавља или закључује у поступку своје делатности, који је оверен и потписан.

Главни елементи документа су: аутентичност, веродостојност, целовитост и употребљивост, у складу са дефиницијама датим у међународном стандарду SRPS ISO 15489 за управљање документима.

Документарни материјал - Представља целину докумената или записа насталих или примљених деловањем и радом правног или физичког лица (рукопис, штампани запис, цртеж, фотографија, звучни запис, филмски и видео запис, микрофилмски и електронски запис који укључује и поруке електронске поште, базе података, рачуноводствене таблице, графику, слику, све видове електронског документа, мултимедијска и сложена документа, вебсајт презентације и друге облике докумената које ствара правно или физичко лице и др.), као и прописане евиденције о њему, без обзира на форму и формат бележења. Документарни материјал сматра се архивском грађом у настајању, те се према његовој заштити примењују прописи који се односе на архивску грађу. Документарни материјал чува се од оштећења, злоупотребе и уништења и не може се отуђити док се из њега не одабере архивска грађа.

Доступност и коришћење - Право увида у информације из архивске грађе, уз поштовање утврђених правила и услова, и односи се на сва физичка и правна лица, без икакве дискриминације.

Електронски документ - Скуп података састављен од слова, бројева, симбола, графичких, звучних и видео записа садржаних у поднеску, писмену, решењу, исправи или било ком другом акту који сачине правна и физичка лица или органи власти ради коришћења у правном промету или у управном, судском или другом поступку пред органима власти, ако је електронски израђен, дигитализован, послат, примљен, сачуван или архивиран на електронском, магнетном, оптичком или другом медију.

Заштићени лични подаци - Подаци о личности чијим би се коришћењем озбиљно угрозила приватност или важан интерес лица, посебно живот, здравље и физички интегритет а који су заштићени на основу закона, других прописа или одлука надлежних органа.

Имаоци - архивске грађе и документарног материјала су носиоци права на архивској грађи и документарном материјалу (власник или стицалац другог стварног права или страна у облигационим односима) или свако друго (физичко или правно) лице, које на било који начин, и по било ком основу, има државину над њим.

Информациони систем - Техничко–технолошки систем за управљање документима усклађен са стандардом SRPS ISO 15489 и другим стандардима и препорукама специјализованих међународних организација и сертификован од стране сертификационог тела, који омогућава одговорну, ефикасну и систематску контролу стварања, примања, евидентирања, архивирања, чувања и коришћења електронских и свих других облика и врста докуменaта, у неограниченом временском периоду.

Јавна архивска грађа и документарни материјал - Настаје деловањем и радом тела државне власти, односно државних органа и организација Републике Србије, органа јединица територијалне аутономије и органа јединица локалне самоуправе, јавних установа и јавних предузећа, привредних друштава која су настала из ранијих јавних предузећа док су у државној својини, ималаца јавних овлашћења и која се одабира и/или чува под условима и на начин уређен овим законом и другим прописима, као и архивска грађа и документарни материјал правних субјеката, односно ранијих друштвено-политичких организација, друштава и удружења грађана (у даљем тексту: ствараоци и имаоци јавне архивске грађе и документарног материјала).

Јавна архивска грађа и документарни материјал представљају државну својину и као такви се не могу отуђити.

Категоризација - Вредновање архивске грађе која се чува у  јавним и приватним архивима или се налази код стваралаца и ималаца.

Конзервација - Низ интервентних техника којима се постиже хемијска и физичка стабилизација архивских докумената и књига.

Културно добро - Архивска грађа која није категорисана као културно добро од изузетног и великог значаја.

Културно добро од великог значаја - Културно добро које има једну од следећих карактеристика:

  • значајно је за одређено подручје или раздобље;
  • сведочи о друштвеним или природним појавама, односно условима друштвено-економског и културно-историјског развоја у одређеним раздобљима;
  • сведочи о значајним догађајима и истакнутим личностима из националне историје.

Културно добро од изузетног значаја - Културно добро које има једну од следећих карактеристика:

  • посебан значај за друштвени, историјски и културни развој народа и националној историји, односно за развој његовог природног окружења;
  • сведочи о пресудним историјским догађајима и личностима и њиховом деловању у националној историји;
  • представља јединствене (раритетне) примерке стваралаштва свог времена или јединствене примерке из историје природе;
  • велики утицај на развој друштва, културе, технике и науке;
  • изузетну уметничку или естетску вредност.

Микрофилмовање - Репродуковање архивске грађе на микрофилмску траку у циљу заштите, замене, допуне и комплетирања архивских фондова и збирки.

Превентивна заштита - Низ мера и поступака којима се успорава природно пропадање и спречава оштећивање архивске грађе дејством физичких, хемијских и биолошких узрочника, природних сила (поплаве, земљотреса, јаких ветрова), пожара и експлозија, кварова на инсталацијама, услед неправилног транспорта, вандализма и неадекватног обезбеђења од крађе.

Приватна архивска грађа - Грађа која настаје деловањем приватних правних и физичких лица, а није настала у обављању јавних власти или јавне службе и није у државном власништву.

Регест - Најстарије научно-информативно средство које је резултат испитивања свих битних елемената једног документа, датог на сажет начин (обухвата сигнатуру документа, датум и место његовог настанка, лице или установу и примаоца, сажет извод његове садржине, анотацију и спољашње ознаке документа).

Регистар - Допунско средство обраде - саставља се за један фонд. Врсте: предметно-тематски, географски, личних имена, хронолошки и комбиновани

Рестаурација - Низ поступака чијим се деловањем оштећени листови враћају у познато или претпостављено стање, обично додавањем неоригиналних материјала.

Сертификационо тело - Тело које издаје сертификат да је пројектовани електронски систем усаглашен са важећим међународним и националним стандардима у области управљања документима и електронског архивирања.

Стваралац - архивске грађе и документарног материјала је правно или физичко лице чијим деловањем она настаје.

Сумарни инвентар - Научно-информативно средство које обухвата сажето пописане серије или читаве групе архивске грађе, фондове или збирке.

Употребљивост - Употребљив је онај документ који је могуће лоцирати, претражити, представити и интерпретирати.

Целовитост - Целовит је онај документ који је потпун и неизмењен.

О архивима

Архив

Архивска грађа је извориште одлука, активности и меморија.

Архиви су јединствено и незаменљиво наслеђе које се преноси са једне на другу генерацију.

Из "Универзалне декларације о архивима".

Преузмите "Декларацију"...

Линкови

Unesco

ICA

Министарство културе